Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Truy cập

Hôm nay:
76
Hôm qua:
180
Tuần này:
256
Tháng này:
2810
Tất cả:
2277663

THÔNG BÁO

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

HUYỆN CẨM THỦY

    HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 395/TB-HĐXT

Cẩm Thủy, ngày 24 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy

       

  Thực hiện Phương án số 310/PA-BVCT ngày 06/11/2020 của Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020; Quyết định số 379/QĐ-BVCT ngày   16/12/2020  của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020;

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:

1. Hình thức kiểm tra, sát hạch:  Phỏng vấn.

2. Bố cục đề phỏng vấn: Gồm 3 câu, trong đó:

-  Kiến thức chung cho tất cả các thí sinh: 1 câu;

-  Kiến thức chung về chuyên ngành: 1 câu;

-  Kiến thức chung về vị trí việc làm có liên quan: 1 câu.

(Đề phỏng vấn chấm theo thang điểm 100)

3. Nội dung ôn tập.

3.1 Nội dung ôn tập cho tất cả các thí sinh

1.       Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

2.       Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

3.       Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

4.       Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/12/2014 của bộ y tế về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế

5.       Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.  Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

6.       Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014.

3.2. Nội dung cho các chuyên ngành cụ thể

3.2.1. Chuyên ngành Y:

a. Phần dành cho Bác sĩ.

Thông tư 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế quy định về việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 27 tháng 5 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, Bác sĩ, Bác sĩ y học dự phòng và y sĩ.

b. Điều dưỡng, hộ sinh (ĐH, CĐ):

- Thông tư số 07/2011/TT-BYT, ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của  Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 hướng dẫn về phòng, chẩn đoán và xử trí sốc phản vệ;

     - Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

c.  Kỹ thuật Y:

          - Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở khám chữa bệnh.

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  - Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Hội đồng xét tuyển thông báo nội dung trên để các thí sinh tham dự xét tuyển biết và ôn tập./.

Nơi nhận:

- Các thí sinh tham dự xét tuyển;

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển;

- Lưu: HĐXT.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

                       Đã ký

 

 

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Nguyên

 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
NỘI DUNG ÔN TẬP

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 16h30